• prasitchansareekor

จังหวัดชลบุรี แข่งขันวิ่งควายคราดนา ตำบลนาป่าเทศบาลตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น คราดนา ควายดี ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์ควายไทยและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ที่บริเวณสนามบ้านนาขัดแตะ หมู่ที่ 3 ตำบลนาป่า นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น คราดนา ควายดี ประจำปี 2562 โดยมี นายสามารถ สุขสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม ตลอดจนเป็นส่งเสริมชื่อเสียงการท่องเที่ยว และวัฒนธรรมของตำบลนาป่า จังหวัดชลบุรี ให้ประชาชนในจังหวัดชลบุรี และต่างจังหวัด ได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น .... สืบเนื่องจากการแข่งขันวิ่งควาย เป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดชลบุรี ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน แต่จากการที่สังคมและวิถีการดำเนินชีวิตของชาวบ้านตำบลนาป่าได้เปลี่ยนไป มีความเจริญด้านวัตถุเข้ามาแทนที่ ทำให้ทางเทศบาลตำบลนาป่า ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ให้กับประชาชนรุ่นหลัง จึงดำเนินการจัดแข่งขันคราดนา ควายดี ในทุกปี โดยวันนี้ (21 ก.ค. 62) ได้จัดการแข่งขันเป็นประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย รุ่นใหญ่ รุ่นเล็ก รุ่นจิ๋ว รุ่นใหญ่ และการแข่งขันควายน้องใหม่ป้ายแดง พร้อมมีการแข่งขันพิเศษ คนวิ่งแข่งกับควาย โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดข้างเคียงทยอยเข้าร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

73 views0 comments